REKLAMAČNÝ PORIADOK 3vio Pizza

Článok 1
Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú poskytovane služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3
Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Vedúci zmeny alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4
Chyby odstrániteľné
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaní správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník pravo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumovane viac ako 1/4. z porcie jedla, alebo napoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5
Chyby neodstrániteľné
V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, ma zákazník pravo na kompletnú výmenu jedla, prípadne napoja, alebo navrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, pravo na reklamáciu zaniká.

Článok 7
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.12.2009

Reklamácia donášky
V prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u vodiča, alebo na telefónnom čísle 0915 898 663, 546 44 16. Po reklamácii pripravíme nové jedlo a odvezieme reklamované. Podmienka neskonzumovanej viac ako 1/4 jedla zostáva nemenná. Bez zachovania spomínaného množstva nevyhovujúceho jedla nie je možné reklamáciu uskutočniť.